Skoči na glavno vsebino

Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:Osnovna šola Šmarje pri Kopru
Naslov:Šmarje 1
Pošta:6274 Šmarje
Telefon:05/656 92 90
Faks:05/656 92 92
Elektronski naslov:info@ossmarje.si
Odgovorna uradna oseba:Simon Dražič prof. , ravnatelj šole
Datum objave kataloga:23. 12. 2016
Datum zadnje spremembe:23. 12. 2016
Katalog je dostopen na spletu:http://www.ossmarje.si/
Druge oblike kataloga:Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVDU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Koper z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in je vpisana v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo. Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom: Osnovna šola Šmarje pri Kopru oziroma skrajšano z imenom  OŠ Šmarje.

V sklopu zavoda delujeta:

• Osnovna šola Šmarje, Šmarje 1, 6274 Šmarje in
• Vrtec kot enota šole, Šmarje 1, 6274 Šmarje.

Osnovna šola in vrtec  opravljata javno službo na področju:
·   85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
· 85.100 – predšolska vzgoja.

Poleg osnovne dejavnosti  opravljata osnovna šola in vrtec še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje: KS Šmarje ter naselje Šalara.

Organi šole so:  svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.
Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi. Strokovni organi vrtca: vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev.

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole in vrtca v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,…)  na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Seznam notranjih organizacijskih enot:
Vrtec, kot enota šole
Naziv in naslov:Vrtec pri OŠ Šmarje pri Kopru
Telefon:05 656 92 90, 065-554-206, 065-554-205
Elektronski naslov:vrtec@ossmarje.si
Vodja notranje organizacijske enote:Tamara Toplikar, vzgojiteljica (05 656 92 97)
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe:Simon Dražič
Delovno mesto in naziv:ravnatelj
Elektronski naslov:simon.drazic@ossmarje.si
Poštni naslov:OŠ Šmarje pri Kopru, Šmarje 1, 6274 Šmarje
Službena telefonska številka:05/656 92 91
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja(povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje(povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja(povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda(povezava)
Splošni akti zavoda:
Pravila šolskega reda
– Vzgojni načrt
– Šolski sklad
– Načrt šolskih poti
– Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti učenca
Pravila šolskega reda Vzgojni načrt Šolski sklad Načrt šolskih poti Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti učenca
č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predpisov s področja vzgoje in izobraževanja(povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih
Letni delovni načrt vrtca
Publikacija vrtca
Letni delovni načrt šole
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3 Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:
Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole.
Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca.
Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke:Dostop do zbirke (ali povezava)
Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke.(povezava)
Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih.(povezava)
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest.V aktu o sistemizaciji.
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:  za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge..)
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: osebni dostop na sedežu javnega zavoda, dostop po elektronski poti.
Dostop na podlagi zahteve
Neformalna zahteva: ustna zahteva, preko telefona, po elektronski poti.
Formalna zahteva: zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, vložitev zahteve po elektronski pošti.
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov.
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
CENIK storitev 2022/2023
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Cene in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni od 20. do 26. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Dostopnost