Skoči na glavno vsebino

Predmeti

Obvezni program

Obvezni izbirni predmeti

Publikacija obveznih izbirnih predmetov 2024/25

Izberejo lahko dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši. Predmeti se izvajajo po eno uro na teden, razen tujih jezikov, kjer sta dve uri tedensko. Učenec lahko isti predmet obiskuje samo eno leto (to se nanaša samo na enoletne predmete). Učenci so razporejeni v skupine, ki so lahko sestavljene iz učencev različnih razredov.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni obiskovanja izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, skupaj s potrdilom o vpisu na glasbeno šolo. V vlogi navedejo oprostitev za eno uro izbirnih ali v celoti. Ravnatelj odloči o oprostitvi. Tisti, ki se naknadno vpisujejo v glasbeno šolo, pa posredujejo vlogo šoli najkasneje do 31. avgusta.

Neobvezni izbirni predmeti

Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan. Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.

Italijanščina kot neobvezni izbirni predmet je namenjen učencem od 4. do 9. razreda. Italijanščina je uradni jezik naše sosede Italije in je tudi jezik okolja v slovenski Istri. Učenci ob meji imajo priložnost, da se s tem jezikom srečujejo tudi v svojem vsakdanjem življenju: film, šport, televizijski in radijski programi, revije … Učenec se z učenjem drugega tujega jezika usposablja za govorne in pisne stike ter za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku. Pri pouku je poudarek na praktični uporabi jezika, predvsem sporazumevanju. Učne vsebine so primerne starosti učencev in povezane z njihovimi izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Križanke, vaje na računalniku, gledanje odlomkov televizijskih programov, popevke in igre popestrijo učenje ob uporabi učbenika in delovnega zvezka.


Cilji:

– vzbuditi zanimanje za drugačno kulturo;
– spodbuditi medkulturno sporazumevanje;
– poglobiti splošno znanje.


Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta – italijanščina, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Neobvezni izbirni predmet obsega 70 ur na leto. Predmet se izvaja dve uri tedensko. Ocenjuje se s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Dostopnost